Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων για την πόλη και χωριά του Αλμυρού

Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων για την πόλη και χωριά του Αλμυρού

Αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση του δημάρχου Αλμυρού

Αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση του δημάρχου Αλμυρού για Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων για Δ.Ε. Αλμυρού, Δ.Κ. Ευξεινούπολης, Τ.Κ. Ανάβρας, Τ.Κ. Κροκίου, Τ.Κ. Πλατάνου, Τ.Κ. Κωφών, Τ.Κ. Κοκκωτών, Τ.Κ. Φυλάκης, Τ.Κ. Ανθοτόπου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, σήμανση, εξέταση για λεϊσμάνια κ.τ.λ.) για Δ.Ε. Αλμυρού, Δ.Κ. Ευξεινούπολης, Τ.Κ. Ανάβρας, Τ.Κ. Κροκίου, Τ.Κ. Πλατάνου, Τ.Κ. Κωφών, Τ.Κ. Κοκκωτών, Τ.Κ. Φυλάκης, Τ.Κ. Ανθοτόπου, εκτιμώμενης αξίας 13.999,60 ευρώ, με το Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με αντικείμενο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6508/15/05/2020 τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού.

Β.  Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας με τίτλο Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, σήμανση, εξέταση για λεϊσμάνια κ.τ.λ.) για Δ.Ε. Αλμυρού, Δ.Κ. Ευξεινούπολης, Τ.Κ. Ανάβρας, Τ.Κ. Κροκίου, Τ.Κ. Πλατάνου, Τ.Κ. Κωφών, Τ.Κ. Κοκκωτών, Τ.Κ. Φυλάκης, Τ.Κ. Ανθοτόπου, έναντι του ποσού των 13.999,60 με το Φ.Π.Α. ευρώ στην επιχείρηση
ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ ΕΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Δ. Αργυροπούλου 13 Αλμυρός τ. κ. 37100, τηλ.
24220 22040, ΑΦΜ 136819968, Δ.Ο. Υ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας.

Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας με τίτλο Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, σήμανση, εξέταση για λεϊσμάνια κ.τ.λ.) για Δ.Σ.Σούρπη, Τ.Κ.Πτελεού, Αμαλιάπολη, Βρύναινα, Άγιος Ιωάννης, Δρυμώνα, Κοκκωτοί, Αγία Τριάδα, Αχίλλειο, Άγιοι Θεόδωροι :ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Α.Π.Θ. Βασ.Κωνσταντίνου 160 τ.κ.37100, τηλ. 2422400241, ΑΦΜ 100973220, Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας Μαγνησίας

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος έτους όπου έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση,

Προϋπολογισμός: 11.290,00 + 2.709,60= 13.999,60 € (με Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κωδικός Προϋπολογισμού: 70-6117.010
Οι δράσεις του Δήμου είναι κατ΄εφαρμογή του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-18 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ.Α΄αρθρ.46 και τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 στοιχείο δ της ε αριθμό 1593/166597/2019 (ΦΕΚ 2894/05.07.2019 τ. Β΄) Απόφασης ).

Δ. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας - εργασίας ορίζεται έως 31/12/2020.
Το πρόγραμμα είναι δυνατό να συνεχιστεί και κατά το επόμενο έτος και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος..

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Με την υποβολή του Τιμολογίου για πληρωμή ο Κτηνίατρος οφείλει να υποβάλλει στο Δήμο και Απολογιστική Έκθεση των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 στοιχείο δ της ε αριθμό 1593/166597/2019 (ΦΕΚ 2894/05.07.2019 τ. Β΄) Απόφασης, στην οποία θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
α) Αριθμός ζώων που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους με τους αριθμούς ηλεκτρονικής καταγραφής ανά ζώο. Οι αριθμοί σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς πρέπει να είναι καταχωρημένοι στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων Σήμανσης και Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους και οι δράσεις της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων που υλοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου και μετά, στην Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς από τους Δήμους.
β) Είδος και ποσότητα φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για τα ανωτέρω ζώα συνολικά.

ΣΤ. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας που υπέβαλλε το σχετικό πρωτογενές αίτημα, την αριθμ. Πρωτ: 6508/15/05/2020 τεχνική έκθεση αυτής και την σχετική σύμβαση που θα υπογραφθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Ευάγγελος Ι. Χατζηκυριάκος