Έναρξη υλοποίησης Προγράμματος Πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο 2019-2020

Έναρξη υλοποίησης Προγράμματος Πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο 2019-2020

Πρόγραμμα Πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2020.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει την  έναρξη υλοποίησης Προγράμματος Πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο 2019-2020 σύμφωνα με την αριθμ. 1600/163029/22-6-2020 Υπουργική απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ.
Καλούνται οι αμπελουργοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα να ενημερωθούν εκτενέστερα και να καταθέσουν αίτηση  στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων εντός της προθεσμίας από 22 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2020.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 9 της αριθμ. 1600/163029/22-6-2020 Υπουργικής απόφασης του Υπ.Α.Α.Τ  β) είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο.
Επίσης για τα συγκεκριμένα αμπελοτεμάχια αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, έχουν υποβληθεί: α) δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα  β) έχουν υποβληθεί Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος γ) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης και δ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016 ζ) έχουν φυτευθεί πριν από το έτος 2017  
 Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης και κυμαίνεται από 176,52€ ως 262 € ανά στρέμμα, ανάλογα με την ποικιλία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις, οι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και στο τηλέφωνο  2421352402 και 52451.
                                                                                                             

Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης
                                                                                  

Παρασκευή Καλαβριώτου
MSc Γεωπόνος